ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ